MP GAYRİMENKUL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

MP Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri A.Ş. (“MP”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, ürün ve Hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işliyor ve koruyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ofisleri, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz temel olarak Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb. işlemler, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirket faaliyetlerinin devamı ve sürdürülebilirliği ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz temel olarak yukarıda bahsedilen amaçlarla KVKK’ya uygun bir biçimde yurtiçinde ve yurtdışında kurulu şirket ortaklarımızla ve Metro grup şirketleri/iştirakleri ile yurtiçinde bulunan ilgili resmi kurum ve kuruluşlar, hizmet aldığımız firmalar ya da diğer üçüncü kişi iş ortaklarımızla paylaşmaktayız.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak aşağıda yer alan hakları haizsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu haklarınızı aşağıda yer alan yöntemlerden birini tercih ederek kullanabilirsiniz:
 1. Bilgi Edinme Başvuru Formu adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra MP Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri A.Ş. Metro Properties Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Nisbetiye Mahallesi, Nisbetiye Caddesi No:22 Özden İş Merkezi Kat:1 34340 Beşiktaş/İstanbul adresine şahsen iletilmesi (Yanınızda kimliğinizi doğrulayan nüfus cüzdanı/ehliyet gibi bir belgeyi bulundurmanız gerekmektedir aksi takdirde başvurunuz işleme alınmayacaktır).
 2. Bilgi Edinme Başvuru Formu adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra MP Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri A.Ş. Nisbetiye Mahallesi, Nisbetiye Caddesi No:22 Özden İş Merkezi Kat:1 34340 Beşiktaş/İstanbul adresine noter vasıtası ile gönderilmesi.
 3. Bilgi Edinme Başvuru Formu adresinde bulunan formun doldurulup 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla mpgayrimenkul@hs02.kep.tr adresine gönderilmesi.